PL EN DE

Projekty w trakcie realizacji

 

 

Tytuł i numer projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasie technologii betonu architektonicznego”, nr RPPK.01.04.01-18-0507/16-00.

Źródło finansowania: Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu: Projekt ma na celu dywersyfikację działalności firmy Baudziedzic Sp. z o.o Sp. K. poprzez wprowadzenie innowacyjnej na skalę krajową usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych, realizowanych bezpośrednio na placu budowy, z wyeksponowaniem pozostawionego bez wykończenia lica betonu, czyli z tzw. „betonu architektonicznego”, według wystandaryzowanych, indywidualnie dobieranych do potrzeb inwestora klas jakości w oparciu o planowany zakup maszyn, urządzeń i specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego wdrożenie posiadanych wyników prac B+R wspierających RIS: jakość życia.

Planowane efekty: Wdrożona w ramach projektu innowacja, pozwoli na zaoferowanie przez Wnioskodawcę nowatorskiej na skalę krajowa usługi, jaką jest realizacja konstrukcji według zindywidualizowanej klasyfikacji, umożliwiającej finalnemu odbiorcy dokonanie świadomego wyboru typu, jakości i kształtu wykończenia obiektu betonem w oparciu o z góry zdefiniowane kryteria, jak: faktura, porowatość, równomierność zabarwienia, rodzaj betonu, kategoria deskowania, klasa wykonania wg PN-EN 13670, klasa pielęgnacji, koszt wykonania.

Wartość projektu: 4 522 124,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 205 914,40 PLN

Harmonogram projektu 01.03.2017 – 28.02.2018


Zaufali nam