PL EN DE

Projekty zrealizowane

 

Tytuł i numer projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych w V-klasie technologii betonu architektonicznego”, nr RPPK.01.04.01-18-0507/16-00.

Źródło finansowania: Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu: Projekt ma na celu dywersyfikację działalności firmy Baudziedzic Sp. z o.o Sp. K. poprzez wprowadzenie innowacyjnej na skalę krajową usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcyjnych elementów budowlanych, realizowanych bezpośrednio na placu budowy, z wyeksponowaniem pozostawionego bez wykończenia lica betonu, czyli z tzw. „betonu architektonicznego”, według wystandaryzowanych, indywidualnie dobieranych do potrzeb inwestora klas jakości w oparciu o planowany zakup maszyn, urządzeń i specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego wdrożenie posiadanych wyników prac B+R wspierających RIS: jakość życia.

Planowane efekty: Wdrożona w ramach projektu innowacja, pozwoli na zaoferowanie przez Wnioskodawcę nowatorskiej na skalę krajowa usługi, jaką jest realizacja konstrukcji według zindywidualizowanej klasyfikacji, umożliwiającej finalnemu odbiorcy dokonanie świadomego wyboru typu, jakości i kształtu wykończenia obiektu betonem w oparciu o z góry zdefiniowane kryteria, jak: faktura, porowatość, równomierność zabarwienia, rodzaj betonu, kategoria deskowania, klasa wykonania wg PN-EN 13670, klasa pielęgnacji, koszt wykonania.

Wartość projektu: 4 112 757,46 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 006 223,15 PLN

Harmonogram projektu 10.05.2017 – 20.04.2018

 


Projekt zrealizowany przy współudziale:

 

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

17 sierpnia 2010 roku podpisana została umowa z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu pn. "Zakup nowych maszyn i sprzętów szansą na rozwój konkurencyjności firmy Baudziedzic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa" realizowanego w ramach wsparcia kapitałowego przedsiębiorczości, schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 RPO WP nr WND-RPPK.01.01.00-18-200/09. Podpisana umowa przewiduje dofinansowanie inwestycji w wysokości 786 016,44 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 138 708,79,00 zł z Budżetu Państwa. Ogółem zakres dofinansowania: 55% kwoty wydatków kwalifikowanych. W ramach realizacji projektu firma wprowadza do swojej dotychczasowej oferty nowe usługi. Polegają one na przyjmowaniu zleceń na budowę budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wysokich oraz wypompowywaniu zanieczyszczonej wody z obiektów budowlanych i wykopów.

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”.
Strona internetowa instytucji zarządzającej programem: www.rpo.podkarpackie.pl

Biuro inormacji o projektach unijnych:

info@baudziedzic.pl

 

Zaufali nam