PL EN DE

RODO

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 roku, informujemy, że:

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Baudziedzic sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rudnej Małej, Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski, dalej jako: BAUDZIEDZIC.

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z BAUDZIEDZIC w siedzibie spółki Baudziedzic sp. z o.o. sp. k. pod adresem: ul. Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski, pod numerem telefonu 17 864 22 68 lub adresem email: biuro@baudziedzic.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie BAUDZIEDZIC przetwarza Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez BAUDZIEDZIC w celu:

  • współpracy z nami oraz obsługi spraw związanych ze współpracą z BAUDZIEDZIC, w tym realizacji praw i obowiązków związanych z zawarciem i wykonywaniem umów, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, a podstawę prawną przetwarzania stanowi umowa lub konieczność podjęcia działań przed jej zawarciem - art. 6 ust 1 lit. b RODO, a także prawnie uzasadnione interesy BAUDZIEDZIC w postaci konieczności utrzymania kontaktu);
  • prowadzenia spraw z zakresu obsługi zatrudnienia, a w szczególności otrzymywania informacji od osób zainteresowanych pracą w BAUDZIEDZIC, a podstawę prawną przetwarzania stanowi:

- zgoda - w przypadku przetwarzania danych innych niż dane wskazane w kodeksie pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przetwarzania danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych,

- umowa lub konieczność podjęcia działań przed jej zawarciem - w przypadku zawarcia umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy – kodeks pracy oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy);

  • rozpatrywania reklamacji, a podstawę prawną przetwarzania stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zawarta umowa (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązków (głównie prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości) ciążących na BAUDZIEDZIC w zakresie przechowywania dokumentacji, a podstawę prawną stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie należącym do BAUDZIEDZIC lub użytkowanym przez BAUDZIEDZIC, a podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes występujący po stronie BAUDZIEDZIC w postaci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO w postaci konieczności zapewnienia możliwości ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami;
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, a podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

W określonych sytuacjach dostęp do Państwa danych mogą mieć podmioty współpracujące z BAUDZIEDZIC w zakresie działalności BAUDZIEDZIC, w szczególności podmioty, którym BAUDZIEDZIC powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, np. podmioty zapewniające obsługę informatyczną, podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia, a także kontrahenci BAUDZIEDZIC współpracujący z BAUDZIEDZIC (m.in. inwestorzy, zamawiający, podwykonawcy), podmioty zapewniające obsługę prawną, firmy windykacyjne, zakłady ubezpieczeniowe, oraz inne podmioty, które są umocowane na podstawie przepisów prawa do uzyskania dostępu do Państwa danych.

 

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez BAUDZIEDZIC?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji założonego celu, w tym przez okres trwania umowy/współpracy oraz po zakończeniu umowy/współpracy przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BAUDZIEDZIC w zakresie przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż do czasu wycofania zgody, chyba że zachodzi inna podstawa przetwarzania danych.

 

Jakie uprawnienia przysługują Państwu?

W związku z przetwarzaniem przez BAUDZIEDZIC danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

- sprostowania danych (art. 16. RODO),

- usunięcia danych (art. 17 RODO),

- ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

- przenoszenia danych (art. 20 RODO),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

- niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

 

W przypadku przetwarzania przez BAUDZIEDZIC Państwa danych na podstawie udzielonej zgody mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 


Czy mogą Państwo wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne – jest to wymóg umowny. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie sprawy w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami; konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości współpracy z BAUDZIEDZIC.

 

Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

 

Skąd BAUDZIEDZIC ma Państwa dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są formularze kierowane do BAUDZIEDZIC oraz umowy zawarte z BAUDZIEDZIC, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas BAUDZIEDZIC ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

Zaufali nam